Full Klíma webáruház

Általános szerződési feltételek

Hatályos 2021.05.01.-től és visszavonásig érvényes.

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

Eladó/Szolgáltató adatai:

Név: Pálóczi László Lajos EV

Székhely, levelezési cím: 4031 Debrecen, Kadarcs u. 2.

Képviselő neve: Pálóczi László Lajos

Telefonszám: +36309430825

E-mail: info@fullklima.hu

Honlap: https://fullklima.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debrecen Települési  Önkormányzat Jegyzője

Nyilvántartási szám: 21588088

Adószám: 60581138-2-29

Fgáz azonosító: 1000000018601

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank Zrt

Számlaszám: 11600006-00000000-43493878

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sybell Informatika Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.

Cégjegyzékszám: 01-09-293034

Adószám: 25859502-2-42

Telefonszám: +36 1 707 6726

E-mail: info@sybell.hu

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Pálóczi László Lajos egyéni vállalkozó (székhely: 4031 Debrecen, Kadarcs u. 2., adószám: 60581138-2-29), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház/honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Egy webáruházból történő rendelés során e-kereskedelmi szerződés jön létre az online eladó és a termék vagy szolgáltatás megvásárlója, azaz a vevő között.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és így Önre nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes lesz! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Megrendeléskor a szerződés, minden esetben a megrendelő és a szállító között a megrendelés pillanatától kezdve lép életbe. Megrendelés esetén ezen feltételek, automatikusan elfogadásra kerülnek.

Az e-kereskedelmi szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az eladó által küldött, rendelést követő visszajelzés tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék díját, az egyéb költségeket és a rendelés minden lényeges adatát

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Vonatkozó jogszabályok:

A szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

A weboldal jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket, mely módosításokat a weboldalon közzéteszi.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Szerzői jogok

A 1999. évi LXXVI. törvény alapján a weboldalon felhasznált tartalmak, dokumentumok, és logók jogvédelem alatt állnak. Ezek felhasználása tilos. Felhasználás esetén a szerző engedélye szükséges.

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal/webáruház, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő (Ön): a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A webáruházban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást, mely tájékoztatás nem teljeskörű, ezért kérjük vásárlás előtt az egyes termékek olyan specifikációjáról – amit esetleg nem tüntettünk fel és Önnek fontos a termék kiválasztásához – tájékozódjon a gyártó honlapján is vagy keressen bennünket elérhetőségeinken az egyedi igények minél teljesebb kielégítése érdekében.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai specifikációk pontatlansága tekintetében.

Regisztráció/Vásárlás

Regisztráció

Webáruházunkban nincs regisztráció, Ön szabadon vásárolhatja meg a kívánt terméket közvetlenül a kosáron keresztül.

Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk, egyedi termék specifikációkért keresse fel a gyártó honlapját is!

A rendelés menete

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a Kosár tartalmát automatikusan frissíti és az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat jeleníti meg, ideértve a kosárba tett termékek árát is. A „Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával Ön folytathatja a honlapon való nézelődést.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, és meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. A „Pénztár” oldalon megjelenik a kosár tartalma, és az Ön által fizetendő teljes vételár. Itt szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási/számlázási mód, fizetési mód, elérhetőségek, stb). Megjegyzést is írhat a megrendeléssel, szállítással kapcsolatban.

A fenti adatok kitöltését követően kérjük ellenőrizze a beírt adatokat és amennyiben mindent helyesnek talált, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelési folyamatot. Amennyiben rákattint a gombra, a megrendelése végleges, azon már nem áll módjában változtatni.

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A megrendelés elküldését követően Ön a következő oldalon összegezve láthatja az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget, a fizetés módját, az átutaláshoz szükséges adatokat. Ezekről az adatokról Ön egy automatikus visszaigazoló emailt fog kapni.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 48 órán belül visszaigazolja az Ön rendelését. Ha 48 órán belül nem kap e-mailes visszaigazolást, kérjük lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeink egyikén.  A szerződés akkor jön létre amikor a vételár az Eladó számlájára megérkezik.

Telepítési tanúsítvány

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet 2. § 25. pontja szerint:

Telepítési tanúsítvány: a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val töltött, a HR szektorba tartozó termék vagy berendezés, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegység kereskedelmi célú értékesítéskor a végfelhasználó által felmutatott olyan okirat, amelyet azon képesített vállalkozás állított ki cégjegyzésszerűen, amely igazolja, hogy az adott alkalmazást a kiállító képesített vállalkozás fogja az értékesítést követően telepíteni.

A vállalkozások és a lakosság jogkövető magatartásának megkönnyítése érdekében a telepítési tanúsítvány kiállításának folyamatát egyszerűsíti a hatályba lépett módosítás. Ennek értelmében a telepítést végző képesített vállalkozás előzetes kiválasztása és nyilatkoztatása helyett – összhangban az Európai Uniós szabályozással – a telepíttetőnek elegendő arról nyilatkoznia, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt alkalmazást. Lehetőség van tehát arra, hogy a telepíttető a vásárlást követően válassza ki a telepítést végző vállalkozást.

Ön klíma vásárlása esetén, a vásárlási feltételek elfogadásával automatikusan nyilatkozik arról, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt alkalmazást.

Áraink

A honlapon feltüntetett árak minden esetben forintban értendők és tartalmazzák a 27%-os áfát. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

FONTOS!!! A megrendelésben feltüntetett árak nem tartalmazzák a szerviz és beszerelési szolgáltatás árait, melyek minden esetben egyedi árajánlat alapján kerülnek megállapításra. Kérjen árajánlatot honlapunkon vagy elérhetőségeink egyikén.

Hibás ár

Webáruházunkban a maximális ügyfél elégedettségek mellet, sajnos előfordulhat, hogy honlapunkon hibás termék, leírás, ár jelenik meg. Cégünk az alábbi elírások esetén nem köteles a megrendelést elfogadni, visszautasíthatja azt. Ezen esetben a megrendelővel szemben semmilyen követelés nem várható el, fizetési kötelezettsége nincs. 

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A megrendelt termék vételárának fizetési és szállítási módja

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Webáruházunkból történő megrendelés esetén minden termék házhozszállítása díjtalan.

Szállítás és fizetés módja:

 • személyes átvétel – készpénzes fizetés, átutalás, helyszíni netbanki átutalás: telefonon vagy emailben felvesszük önnel a kapcsolatot az átvétel pontos időpontjával kapcsolatban
 • INGYENES házhozszállítás futárral – fizetés átutalással: a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmes kamatot számítjuk fel.
 • utánvétes fizetés, házhozszállítás futárral (17.000,-): telefonon vagy emailben felvesszük önnel a kapcsolatot az átvétel pontos időpontjával kapcsolatban

A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A weboldalon feltüntetett díjmentes országos kiszállás, csak átutalás és teljesült megrendelés esetén él.

Amennyiben a szerződésben foglaltak nem teljesülnek a megrendelő hibájából, és azt a kiszállítás megkezdése vagy megtörténte után jelzi, köteles a kiszállási és visszaszállítási díjat utólagosan megtéríteni a szolgáltatónak.

Teljesítési határidő

A szállítást a vételár beérkezésétől számított 1-3 munkanapon belül elindítjuk. A raktáron nem szereplő készülékek esetében a szállítási határidő megnövekedhet.

Számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát állít ki. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Elállás joga

Az Eladó elállási joga

Az Eladót megilleti az elállás joga, ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt, amely a készletből kifogyott és az Eladó már nem tudja azt a megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén az Eladó a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vásárló részére. Elállás esetén az Eladó ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az Eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 • egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől
 • több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől
 • több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

Az elállási jogát a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek: Pálóczi László 4031 Debrecen, Kadarcs u. 2.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a fogyasztó által kifizetett vételárat.

Az Eladó a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban vissza nem kapta.

Fogyasztó köteles az Eladó postai címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

Kellékszavatosság, termékszavatosság,  jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A termék megérkezését követően észlelt hiba esetén, a megrendelő élhet kellékszavatossági jogával a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Amennyiben a hiba egyértelműen bizonyítható, a szállító köteles a hibát javítani. A megrendelő a cikk átvételét követően köteles a hibát jelezni. Erre legfeljebb 1 hónap áll rendelkezésre.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás készülék esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles, a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén. A jótállás a garanciális feltételek teljesítése esetén érvényesíthető. Hiányuk esetén a megrendelő követeléssel nem állhat fel a szállítóval szemben.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

Ön – választása szerint–az alábbi jótállási igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítási igény kezelésére a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet azonban speciális szabályokat határozott meg, amelyeket a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt mutatunk be.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg, a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállási jog ki van zárva az alább felsorolt esetekben.

 • A meghibásodás a termékre vonatkozó jótállási időn kívül történt.
 • Nem szakszerű telepítés, beüzemelés, üzembe helyezés.
 • Nem rendeltetés szerinti használat.
 • A berendezés, rendszer beüzemelése, karbantartása nincs dokumentálva.
 • A berendezésen, rendszeren az időszakos karbantartások nem lettek elvégezve.
 • A telepítést, beüzemelést, üzembe helyezést, karbantartást nem szakszerviz végezte.
 • A korábbi javításokat nem szakszerviz végezte.
 • A beüzemelési jegyzőkönyv, karbantartási napló, a karbantartás megtörténtét igazoló számla nem lett megküldve az eladó (importőr) részére.
 • Az eladó (importőr) garanciális ügyintézőjével nem egyeztetett a korábbi javításból eredő meghibásodás.
 • A korábbi javítás során nem azonosítható alkatrész beépítése által okozott meghibásodás.
 • Árutovábbítás, szállítás, daruzás, tárolás során keletkezett kár.
 • Szándékosan okozott rongálás.
 • Természeti katasztrófák (vihar, vízkár, villámcsapás, jégverés, földrengés stb.) által okozott kár.
 • Ha a javítás elvégzése bármilyen okból akadályoztatva van (elzárt tér, helyhiány, hozzáférhetetlenség, személyes ellenállás stb.)

Fogyasztónak nem minősülő – (viszonteladó, telepítő) vevők, valamint a fogyasztónak szintén nem minősülő egyéb vevők (jogi személy, egyéni vállalkozó) – vásárlókra vonatkozó külön szabályok

Milyen esetben élhet Ön fogyasztónak nem minősülő (egyéni vállalkozó; jogi személy) a jótállás jogával?

A „nem fogyasztó” (egyéni vállalkozó, jogi személy) vásárlók tekintetében az Eladó az alább felsorolt feltételek teljesülése esetén vállal jótállási kötelezettséget.

 • Jótállást csak a termék tulajdonosa és igazolt üzemeltetője érvényesíthet.
 • A berendezés vagy rendszer igazoltan az Importőrtől vagy az Importőr hivatalos partnerétől lett megvásárolva.
 • Ha a kivitelezést nem az Eladó végzi a kivitelező személy/cég a telepítendő berendezést, a rendszert ismeri, annak működésével, üzemeltetésével teljeskörűen tisztában van.
 • A kivitelezést végző személy(ek) igazolhatóan rendelkezik a berendezés telepítéséhezszükséges tanúsítványokkal, képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
 • A telepítés helyén a megfelelően előkészített hely, a gépészeti és elektromos kötések rendelkezésre állnak és teljesítik a berendezés műszaki adatlapjában található paramétereket.
 • A rendszer működéséhez a telepítés helye villamos szempontból megfelelő, a létesítményen belüli villamos hálózat megfelel az EU és Magyar szabványoknak és előírásoknak, a létesítmény villámvédelemmel, érintés védelemmel és túl áram védelemmel ellátott.
 • A berendezés, rendszer beüzemelés dokumentálva van. A beüzemelési jegyzőkönyv kitöltve a beüzemelést végző cég által cégszerűen aláírva, az eladó (importőr) részére a beüzemelést követően másolatban megküldésre kerül.
 • A berendezésen, rendszeren a gyártó által előírt karbantartást és kötelező szivárgásvizsgálatot szakszerviz által szakszerűen elvégezték, az a karbantartási naplóban dokumentálva van, az eredeti kitöltött példány másolata, valamint a karbantartás megtörténtét igazoló számla az eladó (importőr) részére lett megküldve.
 • A korábbi jótálláson belüli javításokat szakszerviz végezte. A javítás során a gyártó által
 • előírt eladó (importőr) által leszállított alkatrészek lettek beépítve.
 • A jótállási időn belüli javítások, újbóli üzembe helyezések dokumentálva vannak.
 • Jótállási idő alatt cserélt fődarabokra vonatkoztatott jótállás, automatikusan meghosszabbodik.
 • A jótállás további feltétele a számla és a garanciajegy bemutatása (a garanciajegynek kitöltöttnek kell lennie).
 • Szakszerű üzembe helyezés, beüzemelés, amelyet a garanciajegy megfelelő részének kell igazolnia, ha ez nem áll fenn akkor a garancia nem érvényes.

A fent felsorolt feltételek bármely hiánya jótállásra vonatkozó igény elvesztésével jár.

Milyen esetben van kizárva a jótállási jog „A fogyasztónak nem minősülő” vásárlók esetében?

 • A meghibásodás a termékre vonatkozó jótállási időn kívül történt.
 • Nem szakszerű telepítés, beüzemelés, üzembe helyezés.
 • Nem rendeltetés szerinti használat.
 • A berendezés, rendszer beüzemelése nincs dokumentálva.
 • A berendezésen, rendszeren az időszakos karbantartások nem lettek elvégezve.
 • A telepítést, beüzemelést, üzembe helyezést, karbantartást nem szakszerviz végezte.
 • A telepítésről, beüzemelésről, üzembe helyezésről, karbantartásról a szakszerviz által kiállított számla nem áll rendelkezésre.
 • A korábbi javításokat nem szakszerviz végezte.
 • A beüzemelési jegyzőkönyv, karbantartási napló nem lett megküldve az eladó (importőr) részére.
 • Az eladó (importőr) garanciális ügyintézőjével nem egyeztetett a korábbi javításból eredő meghibásodás.
 • A korábbi javítás során nem azonosítható alkatrész beépítése által okozott meghibásodás.
 • Árutovábbítás, szállítás, daruzás, tárolás során keletkezett kár.
 • Szándékosan okozott rongálás.
 • Természeti katasztrófák (vihar, vízkár, villámcsapás, jégverés, földrengés stb.) által okozott kár.
 • Ha a javítás elvégzése bármilyen okból akadályoztatva van (elzárt tér, helyhiány, hozzáférhetetlenség, személyes ellenállás stb.)

Mikor mentesül az eladó a jótállási kötelezettség alól?

Az Eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, amennyiben a berendezést nem tartották rendszeresen és szakszerűen karban és/vagy a berendezés sérült stb. és/vagy a garanciális hiba a viszonteladó, vagy a végfelhasználó, vagy az érdekkörükbe tartozó személyeknek felróható.

 • Az eladó mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha a berendezést/rendszert a tájékoztatóban foglaltak ellenére bizonyíthatóan nem helyezték megfelelően és szakszerűen üzembe.
 • Az eladó mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha a berendezést/rendszert olyan  személy helyezte üzembe, aki nem rendelkezik megfelelő képesítéssel, szakmai gyakorlattal, szükséges tanúsítványokkal.
 • Az eladó mentesül jótállási kötelezettsége alól, az úgynevezett „nagy gépek” esetében (VRF, folyadékhűtő, levegő-víz-hősszivattyú), ha a szakszerű beüzemelést, beszerelést, üzembe helyezést olyan szakember végezte, akinek az ehhez szükséges képesítése és az eladó által is elfogadott képesítése és felhatalmazása nincs.

Mikor kezdődik az eladó által vállalt jótállási kötelezettség?

 • Az eladó jótállási kötelezettsége a berendezések vagy rendszerek szakszerű beüzemelését vagy szakszerű üzembe helyezését követően kezdődik, amennyiben a beüzemelést vagy üzembe helyezést olyan szakember/gépszerelő végezte el, aki rendelkezik a megfelelő képesítéssel, szakmai gyakorlattal, szükséges tanúsítványokkal és zöldkártyával.
 • Az úgynevezett „nagy gépek” esetében (VRF folyadékhűtő, levegő-víz- hősszivattyú,) a felek között külön megállapodás jön létre, ilyen típusú gépek esetében a beszerelést, beüzemelést, üzembe helyezést csak olyan szakember végezheti, akinek ehhez a szükséges és az eladó által is elfogadott képesítése és felhatalmazása megvan. Ennek hiányában az eladót jótállási kötelezettség nem terheli.

Panaszkezelési lehetőségek

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telephely: 4031 Debrecen, Kadarcs utca 2.
 • Telefon: +36309430825
 • Internet cím: https://fullklima.hu
 • E-mail: info@fullklima.hu

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ vagy http://www.kormanyhivatal.hu/

 • Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 • Online vitarendezés

Amennyiben Ön bármilyen panasszal, problémával nem szeretne azonnal bírósághoz fordulni, az alábbi elérhetőségen lehetősége nyúlik az online vitarendezésre.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://fullklima.hu/adatkezeles/

Az ÁSZF nyomtatható verziója

Az “ÁSZF letöltés” linkre történő kattintással az ÁSZF nyomtatóbarát verziója letölthető, nyomtatható vagy elektronikusan tárolható.

 

Debrecen, 2021.05.01.

Kapcsolat

Ha kérdése van, keressen minket elérhetőségeinken.